Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Erivajadustega laste õpetamine

Uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses  on õpilast toetavate meetmete rakendamine jagatud kaheks:

1) kooli otsusel rakendatavad meetmed;

2) nõustamiskomisjoni otsusel rakendatavad meetmed.

 

Kooli tasandil rakendatavad meetmed:

1. tugispetsialisti (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) teenus,

2. individuaalse õppekava rakendamine,

3. pikapäevarühma vastuvõtmine,

4. õpilaskodusse vastuvõtmine (Tartus puuduvad võimalused).

5. Vanema nõusolekul õpilase üleviimine:

1) õpiabirühma (põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks);

2) põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilaste klassi;

3) raskete somaatiliste haigustega õpilaste klassi;

4) kõne-, nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega õpilaste klassi.

 

Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendatatavad  meetmed:

 • lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpe;
 • terviseseisundist tulenev koduõpe, so õppe korraldamine õpilase kodus või muus õpilasega või piiratud teovõimega õpilase vanemaga kokkulepitud kohas väljaspool kooli ruume;
 • ühele õpilasele keskendatud õpe;
 • individuaalne õppekava, mis eeldab põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist;
 • kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

 

Kool võib moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamiseks nõustamiskomisjoni soovitusel alljärgnevaid klasse

 • põhiharidust omandavate õpiraskustega õpilaste klasse — klassitäituvuse piirnorm 12 õpilast;
 • lihtsustatud õppel olevate õpilaste klasse – klassitäituvuse piirnorm 12 õpilast;
 • põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasse. Klass on noortele, kes süstemaatiliselt ei täida koolikohustust ja/või on toime pannud õigusrikkumisi ning kes on huvitatud kutseõppealaste teadmiste omandamisest  –  klassitäituvuse piirnorm 12 õpilast;
 • tundeelu– ja käitumishäiretega õpilaste klasse – klassitäituvuse piirnorm 8 õpilast;
 • põhiharidust omandavate liitpuuetega õpilaste klasse — klassitäituvuse piirnorm 6 õpilast;
 • toimetulekuõppel olevate õpilaste klasse –  klassitäituvuse piirnorm 6 õpilast;
 • väikeklass autismi spektri häiretega, aktiivsus– ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis — klassitäituvuse piirnorm 4 õpilast;
 • hooldusõppel olevate õpilaste klass — klassitäituvuse piirnorm 4 õpilast.

 

Tartu linnas on loodud võimalused ka kooliväliseks hariduslike erivajaduste hindamiseks ja lapse arengut toetavate tugiteenuste saamiseks. Koolivälist tugiteenust kasutatakse siis, kui vanem soovib kaasata kooliväliseid tugispetsialiste või kui kooli tugispetsialistid soovivad kaasata koolivälist abi (nt arvestades situatsiooni keerukust).

Kooliväliseid uuringuid tehakse ja tugiteenuseid osutatakse Hariduse Tugiteenuste Keskuses, mis on selles valdkonnas kujunemas ülelinnaliseks kompetentsikeskuseks.

Avaldatud: 10.01.2011